@kimsalabim_
verlossinghet eindelijkniet meer bewust zijnvan jouw bestaan

verlossing

het eindelijk
niet meer bewust zijn
van jouw bestaan

waarnemenis zoveel leukerdan zien

waarnemen
is zoveel leuker
dan zien

voordat ik gewonnen hebvertelt niemand mijdat ik alleen meedoe voor spek en bonen

voordat ik gewonnen heb
vertelt niemand mij
dat ik alleen meedoe 
voor spek en bonen

rooftop party
dit hart draaide360 graden in het rondtoen jij aan kwam lopenen met mijn hoofdin de wolkenvoor mij stilstond

rooftop party

dit hart draaide
360 graden in het rond
toen jij aan kwam lopen
en met mijn hoofd
in de wolken
voor mij stilstond

omver
pak de golfsla achteroveren ga diepwees niet bangen onthoud dat het die ene keerook goed afliep

omver

pak de golf
sla achterover
en ga diep
wees niet bang
en onthoud 
dat het die ene keer
ook goed afliep

gevallenals een vallende sterlig je op de bodemvan de oceaanweg gewenst 

gevallen

als een vallende ster
lig je op de bodem
van de oceaan

weg gewenst 

naïef om te denkendat alles zou veranderenterwijl het al die tijdgewoon hetzelfde is gebleven

naïef om te denken
dat alles zou veranderen
terwijl het al die tijd
gewoon hetzelfde is gebleven

opzeten zodra ik weetdat jij aanbeltben ik niet meer thuis

opzet

en zodra ik weet
dat jij aanbelt
ben ik niet meer thuis

verrassingsynthetische liefdebeklijft niet

verrassing

synthetische liefde
beklijft niet

ik hou van alle dingenwaar jij ook van houdten dan altijd één keer meer

ik hou van alle dingen
waar jij ook van houdt

en dan altijd één keer meer

te laatterwijl je jezelf verdronkin wachten op mijprobeerde ik jeaan de oppervlaktete redden

te laat

terwijl je jezelf verdronk
in wachten op mij
probeerde ik je
aan de oppervlakte
te redden

zonneklaarhet daglicht zo schaduwlooswaarin mijn donkeralle schijn verliest

zonneklaar

het daglicht 
zo schaduwloos
waarin mijn donker
alle schijn verliest

op de plekwaar ik eindigbegin ik gewoonweer opnieuw

op de plek
waar ik eindig
begin ik gewoon
weer opnieuw

geboren wordenin het mooie van vroegerzodat je er het numee inkleuren kan

geboren worden
in het mooie van vroeger
zodat je er het nu
mee inkleuren kan

eigenlijk vind ikdat ik alles nu wel heben toch wil ik daardan ook weer meer van

eigenlijk vind ik
dat ik alles nu wel heb
en toch wil ik daar
dan ook weer meer van

Search
Navigate
Archive

Text, photographs, quotes, links, conversations, audio and visual material preserved for future reference.

Likes

A handpicked medley of inspirations, musings, obsessions and things of general interest.